ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ)

Το παρόν έντυπο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο όμιλος APS κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που παραλαμβάνει για εσάς ή/και για τα περιουσιακά σας στοιχεία ως μέρος, που προέρχονται ή χρησιμοποιούνται, στην διαδικασία ανάκτησης των οφειλών σας, ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας κατά την οποία έχετε συναντήσει την APS. Αυτή η ειδοποίηση είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ), σύμφωνα με τον οποίο έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα που έχουν και επεξεργάζονται διάφοροι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, σε σχέση με εσάς και τα δικαιώματα σας για τα εν λόγω δεδομένα.

 

1.               ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:

α.         Πληροφορίες ταυτοποίησης (Όνομα, Επίθετο),

β.         Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου),

γ.         Πληροφορίες οφειλών (ποσά κεφαλαίου που καταβλήθηκαν και που δεν καταβλήθηκαν, τόκοι, τόκοι υπερημερίας, κυρώσεις, δεσμεύσεις),

δ.         Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στα αιτήματά σας για προϊόντα και υπηρεσίες,

ε.          Πληροφορίες από την προσωπική, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία μας μαζί σας,

στ.      Πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε ή από κινητές εφαρμογές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ιδιοκτησίας της APS (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές, κινητά κ.λπ.),

ζ.          Οικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα,

η.         Προσωπική κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας, καθεστώς απασχόλησης, ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας κ.λπ.),

θ.         Όπως και οποιεσδήποτε πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε σχέση με την εκπλήρωση συμβάσεων, τις νομικές υποχρεώσεις και για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

 (Τα Προσωπικά Δεδομένα).

2.               Πηγές των προσωπικων δεδομενων

Τα Προσωπικά Δεδομένα αποκτώνται απευθείας από εσάς ή από το νόμιμο εκπρόσωπό σας.

3.               σκοποσ επεξεργασιασ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο (Τράπεζα της Ελλάδος – ΤτΕ), ανάκτησης οφειλών και προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων/οντοτήτων.

4.               πωσ τυγχανουν επεξεργασιασ τα προσωπικα δεδομενα;

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μπορεί να είναι χειροκίνητη, αλλά και αυτοματοποιημένη. Ωστόσο, κανένα από τα συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα δεν χρησιμοποιείται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας κυρίως από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, αλλά επίσης και από τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία (όπως Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, δικαστικούς επιμελητές, εταιρείες αρχειοθέτησης, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων κ.λπ.), με τους οποίους ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

5.               ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων για επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τους ανηλίκους.

 

6.               ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων καθορίζεται από το Άρθρο 6(1) του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

 

7.               ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή κακόβουλης επεξεργασίας.

 

8.               θα μεταφερουμε προσωπικα δεδομενα σε τριτεσ χωρεσ η σε διεθνεισ οργανισμους;

Δεν θα μεταφέρουμε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ούτε και σε οποιουσδήποτε διεθνείς οργανισμούς.

9.               δικαιωματα σε σχεση με την επεξεργασια των προσωπικων δεδομενων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας διαβεβαιώνει ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με ασφαλή και ακριβή τρόπο. Μπορείτε να ασκείτε όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται στον παρόντα όρο με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε κάθε μεμονωμένο δικαίωμα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpogr@aps-holding.com, ή καλώντας στο +30 21 4416 0037 ή, τέλος, στέλνοντας γραπτό αίτημα στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Πληροφορίες ή σχετική δήλωση αναφορικά με τα μέτρα εφαρμογής, θα σας δοθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας το συντομότερο δυνατόν, όχι αργότερα από ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά δύο μήνες λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος και τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα σας ενημερώσει για μια τέτοια παράταση.

9.1           Δικαίωμα πληροφόρησης – κατ’ ελάχιστο για:

α.         την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του Υπευθύνου Επεξεργασίας,

β.         τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (στο εξής ο «ΥΠΔ»),

γ.         τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία

δ.         κατά περίπτωση, τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από τρίτο,

ε.          τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ.      κατά περίπτωση, την πρόθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Ευρωπαικής Επιτροπής ή αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

9.2           Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και να λάβετε ενημέρωση για ποια Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με το πρόσωπό σας τυγχάνουν επεξεργασίας και να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

α.           τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β.           τις σχετικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων,

γ.            τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ.            εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα Προσωπικά Δεδομένα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε.            την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορά ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

στ.        το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ζ.            όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους και,

η.           την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το αίτημά σας υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση θα παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

9.3           Δικαίωμα διόρθωσης

α.                   Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

β.                   Έχετε επίσης το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών Προσωπικών σας Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Κατά την εκτέλεση αυτού του δικαιώματος, οι σκοποί της επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και ο ΥΠΔ θα αποφασίζει εάν είναι κατάλληλη ή όχι.

9.4           Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α.         τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β.         αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία

γ.         ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ.         τα Προσωπικά Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε.          τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του Ενωσιακού Δικαίου ή του δικαίου Κράτους Μέλους, στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας,

Το Δικαίωμα διαγραφής δεν θα εφαρμόζεται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.5           Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α.           αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων,

β.           η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων και ζητείτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ.            ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ.            έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπευθύνου Επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας.

9.6           Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.7           Δικαίωμα καταχώρισης παραπόνου στην εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέτρου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), για την ισχυριζόμενη παράβαση, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματά σας.

9.8           Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τα οποία είναι αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

10.           πωσ μπορειτε να επικοινωνησετε μαζι μας;

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον ΥΠΔ στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 9 ή μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: APS Recovery Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια Και Πιστώσεις, η οποία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στην Οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Αττική,

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpogr@aps-holding.com

Τηλέφωνο: +30 21 4416 0037

 

11.           γενικεσ πληροφοριεσ

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αλλάξει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει αυτή την ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή εάν κριθεί απαραίτητο, ενώ τυχόν ενημερωμένη ειδοποίηση θα πρέπει να δημοσιεύσετε τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την εφαρμογή της.

 

Ο κατάλογος των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων προσώπων/οντοτήτων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

 

 

Όνομα Οντότητας: APS Holding S.A.

Αριθμός Εγγραφής:  B 201461

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luxembourg

 

Όνομα Οντότητας: APS Management Services s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής:  C 286214

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Όνομα Οντότητας: APS Investments S.à.r.l.

Αριθμός Εγγραφής: B219890

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

 

Όνομα Οντότητας: APS Investment Funds S.à.r.l.

Αριθμός Εγγραφής: B219886

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Όνομα Οντότητας: APS Delta S.A.

Αριθμός Εγγραφής: B204416

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

 

Όνομα Οντότητας: APS Recovery a.s.

Αριθμός Εγγραφής:  03409422

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Management Services s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 06648746

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

 

Όνομα Οντότητας: APS Finance a.s

Αριθμός Εγγραφής: 06648576

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Real Estate s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής:  04474686

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS CZ & SK Services s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 02087758

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

 

Όνομα Οντότητας: APS MIP, s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 5548292

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Recovery Management s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 06627285

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS GAMMA s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 03523250

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Delta s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 04363876

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS BETA, a.s.

Αριθμός Εγγραφής: 1788655

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1


Όνομα Οντότητας: APS Poland S.A.

Αριθμός Εγγραφής: 0000069272

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Wrocław


Όνομα Οντότητας: APS Recovery Greece EPE

Αριθμός Εγγραφής: EL 800609597

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 24 Lagoumitzi Str., PC 17671, Kallithea, Attica


Όνομα Οντότητας: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Αριθμός Εγγραφής: 143893601000

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Όνομα Οντότητας: APS Bulgaria E.O.O.D.

Αριθμός Εγγραφής: 202604987

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia

Όνομα Οντότητας: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Αριθμός Εγγραφής: 203374133

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofia

Όνομα Οντότητας: APS Finance E.O.O.D.

Αριθμός Εγγραφής: 202159149

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia


Όνομα Οντότητας: APS d.o.o. Beograd

Αριθμός Εγγραφής: 20100311

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

Όνομα Οντότητας: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Αριθμός Εγγραφής: 21053007

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad


Όνομα Οντότητας: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Αριθμός Εγγραφής: 21458257

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Όνομα Οντότητας: Syndre Valuations S.R.L.

Αριθμός Εγγραφής: RO30697075

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Όνομα Οντότητας: Serraghis Asset Management S.A

Αριθμός Εγγραφής: RO15421741

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor, Romania

Όνομα Οντότητας: Homeland Properties S.R.L.

Αριθμός Εγγραφής: 31417793

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Όνομα Οντότητας: APS Croatia d.o.o.

Αριθμός Εγγραφής: 41275180055

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Zagreb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Όνομα Οντότητας: APS Holding Cyprus LTD.

Αριθμός Εγγραφής: HE 356594

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nicosia

Όνομα Οντότητας: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Αριθμός Εγγραφής: HE 363203

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nicosia


Όνομα Οντότητας: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Αριθμός Εγγραφής: HE 375588

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nicosia

Όνομα Οντότητας: APS Hungary Kft.

Αριθμός Εγγραφής: 01-09-289270

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78


Όνομα Οντότητας: APS Recovery Hungary Kft.

Αριθμός Εγγραφής: 01-09-290573

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78

Όνομα Οντότητας: MARK Zrt.

Αριθμός Εγγραφής: 01-10-048253

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Όνομα Οντότητας: MARK Ingatlan Zrt.

Αριθμός Εγγραφής: 01-10-048516

Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

 

Όνομα Οντότητας: APS SK Servicing, s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 48319813

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

 

Όνομα Οντότητας: APS Investment, s.r.o.

Αριθμός Εγγραφής: 47164786

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

 

*Σχετική Λίστα με τους λοιπούς τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία μπορεί να παραχωρηθεί κατόπιν αιτήματος.