Στην APS συμβάλλουμε στο ξεκαθάρισμα των ανεξόφλητων απαιτήσεων.

Είσπραξη οφειλών

Μπορείτε να έχετε πελάτες σε μία μόνο χώρα ή σε χώρες με διαφορετικές γλώσσες, νομοθεσίες, οικονομικές συνθήκες ή συμπεριφορές οφειλετών. Διαθέτουμε περισσότερους από 800 επαγγελματίες σε 15 χώρες, προκειμένου παρέχουν γρήγορες, αποτελεσματικές και δεοντολογικά ορθές υπηρεσίες είσπραξης.

H APS είναι η κορυφαία εταιρεία είσπραξης ανεξόφλητων απαιτήσεων στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακολουθούμε ένα αυστηρό σύνολο κανόνων και δίνουμε ύψιστη σημασία στη δεοντολογία, τόσο όταν καθοδηγούμε τους οφειλέτες κατά τη διαδικασία της αποπληρωμής, όσο και όταν βοηθάμε τους πελάτες μας να εξοφλήσουν την οφειλή τους με ταχύτητα και επαγγελματικό.

Η απόδοσή μας

 • 300 τηλεφωνικά κέντρα και ειδικοί εισπράξεων στην περιοχή

 • Πάνω από 500.000 δάνεια υπό διαχείριση

 • Εξυπηρετούμε περισσότερους από 100 πελάτες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες μίσθωσης, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλοι επιχειρηματικοί τομείς

 • Χρήση κορυφαίων λογισμικών συστημάτων και υποδομών στον τομέα της είσπραξης

Εργαλεία είσπραξης οφειλών

Οι υποδομές μάς μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά μεγάλους όγκους εταιρικών και ιδιωτικών οφειλών. Είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τόσο εξασφαλισμένες όσο και εξασφαλισμένες οφειλές.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να πετύχουμε μια συμφωνία με τον οφειλέτη και να φτάσουμε σε μια αποδεκτή λύση. Ωστόσο, αν έχουμε εξαντλήσει όλα τα φιλικά εργαλεία, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα απαραίτητα νομικά μέτρα.

 • Τηλεφωνικό κέντρο εισπράξεων

  Οι τηλεφωνητές μας είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι για να μπορούν να κατανοούν την προσωπικότητα του οφειλέτη και να προβλέπουν τη συμπεριφορά του, ώστε στη συνέχεια να σχεδιάζουν τη βέλτιστη στρατηγική. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να βρεθεί κοινό έδαφος όπου θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

 • Διαχείριση και είσπραξη στεγαστικών δανείων

  Πρωταρχικός στόχος μας πάντοτε είναι να πωλούνται άλλα περιουσιακά στοιχεία ή αντισταθμιστικές αξίες, πριν εκποιηθεί το ακίνητο του οφειλέτη. Σε άλλες περιπτώσεις, ενσωματώνουμε δημοπρασίες αντισταθμιστικών αξιών μέσω διακανονισμού με τον οφειλέτη.

  Η μακροχρόνια συνεργασία μας με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάκτησης, μας δίνει τη δυνατότητα να εγγυόμαστε την ομαλή και γρήγορη πώληση ανακτηθέντων ιδιοκτησιών.

 • Συμβουλευτική για εισπρακτέα

  Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως εκτίμηση των εισπρακτέων οφειλών, καθορισμό διαδικασιών για την είσπραξη εσωτερικών οφειλών, ρύθμιση των παραμέτρων για τη βαθμολόγηση του πελάτη και αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του πελάτη.

 • Οικονομικές εκθέσεις

  Παρέχουμε στους πελάτες μας εκθέσεις για την επαλήθευση και απόκτηση επιχειρηματικών πληροφοριών. Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Δεδομένα σχετικά με τα συστατικά μέρη των στοιχείων ενεργητικού – κινητά και ακίνητα, καθώς και φωτογραφική επισκόπηση
  • Πληροφορίες που σχετίζονται με μετοχές ή προσωπικούς δεσμούς, την απασχόληση, τον τόπο της επιχείρησης
  • Προσδιορισμό της θέσης των απαιτούμενων χρεογράφων
  • Δεδομένα σχετικά με ακίνητα – αριθμοί και δεδομένα από το κτηματολόγιο

Επικοινωνία