Η Hellenic Bank και η APS υπογράφουν συμφωνία για τη διαχείριση στοιχείων ακίνητης περιουσίας και την εξυπηρέτηση του συνολικού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

11/01/17

Hellenic Bank Public Company Ltd (Τράπεζα ή Όμιλος) και η APS Holding a.s κατέληξαν σε συμφωνία στις 10 Ιανουαρίου 2017 για τη διαχείριση των στοιχείων ακίνητης περιουσίας και την εξυπηρέτηση του συνολικού χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας.

 
Για το σκοπό αυτόν, θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία, στην οποία η Τράπεζα θα έχει το 49% των μετοχών, ενώ η APS Recovery Cyprus Ltd θα κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών (51 %). Οι δραστηριότητες του τρέχοντος Τμήματος Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πόρων για την ανεξάρτητη εκτέλεση μιας τέτοιας εργασίας, με αντάλλαγμα ένα θετικό αντίτιμο.

 
Η νέα διαχείριση της εταιρείας αποτελείται από προσωπικό της Hellenic Bank, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Κικής Παπαδοπούλου, η οποία στο δεδομένο χρόνο κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Ομίλου του Τμήματος Διαχείρισης Καθυστερήσεων. Επίσης, περίπου 160 εργαζόμενοι στο Τμήμα Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας θα μετακινηθούν στη νέα εταιρεία.

 
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα θα διατηρήσει την κυριότητα του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας. Αναμένεται ότι ένα χαρτοφυλάκιο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 2,4 δισεκ. ευρώ θα εξυπηρετηθεί με τη σύσταση της νέας εταιρείας.
Η APS Holding a.s είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία εξυπηρέτησης χρέους που καλύπτει 11 ευρωπαϊκές χώρες στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη και επελέγη κατόπιν διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού.

 
Η συμφωνία αυτή έχει τεράστια στρατηγική σημασία για την Hellenic Bank και εμπίπτει στη στρατηγική του Ομίλου να αναδιοργανώσει και να μετασχηματίσει το επιχειρηματικό του μοντέλο. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η επέκταση νέου δανεισμού, συνεπώς η αύξηση του μεριδίου της Τράπεζας στην αγορά, και η αύξηση των εσόδων της μέσω άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων.

 
Με τη δημιουργία της μεγαλύτερης πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων και εξυπηρέτησης χρεών στην κυπριακή αγορά, η Τράπεζα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της με επιτυχυνόμενο ρυθμό, αναπτύσσοντας, επεκτείνοντας και βελτιώνοντας τους μηχανισμούς ανάκτησης των προβληματικών δανείων μέσα από μόχλευση της τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης της APS. Επιπλέον, αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα να κατανείμει καλύτερα τους πόρους της στη διαχείριση και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των υγιών εκδόσεων, χρησιμοποιώντας την πλεονάζουσα ρευστότητα από αυτές προς όφελος της Δελτίο Τύπου αγοράς, καθώς και να συνεχίσει το ταξίδι της ψηφιακής της μεταμόρφωσης, τη βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης και την προσαρμογή στο επεκτεινόμενο πλαίσιο συμμόρφωσης.

 
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις από τη σχετική ρυθμιστική και τις λοιπές αρχές και σχεδιάζεται να επιτευχθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017. Η συναλλαγή αυτή υπόκειται σαφώς στην κατεύθυνση που υποδεικνύει η οδηγία της ΕΚΤ, η οποία εκδόθηκε προς τις Τράπεζες αναφορικά με μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θεωρείται από την Hellenic Bank ως η πλέον κατάλληλη στρατηγική έναντι των εν λόγω δανείων που στοχεύει στην αποφασιστική επίλυση του ζητήματος.

 
Η συναλλαγή τελείται υπό την καθοδήγηση της Alantra ως οικονομικού συμβούλου και της Clifford Chance ως νομικού συμβούλου. Επιπλέον, η εταιρεία Γεώργιος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΕΠΕ παρείχε συμβουλευτική αρωγή στην Τράπεζα για νομικά θέματα απασχόλησης και η εταιρεία Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί ΕΠΕ για θέματα της κυπριακής νομοθεσίας. Σύμβουλοι της APS ήταν η JSK/PONTES και η εταιρεία Αντωνίου, McCollum & Co για ζητήματα της κυπριακής νομοθεσίας.

 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και οικονομικών όρων, αναμένονται να ανακοινωθούν έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017, με την οριστικοποίηση της συναλλαγής.