Εκτιμούμε τους εταίρους μας και τους αποδίδουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά.

Προσδίδουμε αξία

Με τη διεθνή ομάδα μας και το εκτεταμένο δίκτυό μας σε όλη την περιοχή, είμαστε ειδικοί στις τοπικές αγορές και την τοπική κουλτούρα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές γρήγορα και να αξιολογούμε τις επενδύσεις, προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας τις αποδόσεις που προσδοκούν.

Επενδύουμε από κονδύλια που συνιστά η APS και χρηματοδοτούνται από θεσμικούς επενδυτές και γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας Σε μια βάση συμφωνία-με-συμφωνία, επενδύουμε, επίσης, μαζί με αξιόπιστους θεσμικούς επενδυτές ανεξόφλητων απαιτήσεων.

Εστιάζουμε, επίσης, στη σχετική αγορά ακινήτων, η οποία προσφέρει επιπλέον επιλογές για καλά τοποθετημένες επενδύσεις στην περιοχή.

Η απόδοσή μας

  • Εξαγοράστηκαν στοιχεία ενεργητικού αξίας 4,4 δισ ευρώ

  • 12 χρόνια εμπειρίας στην εξυπηρέτηση

  • 10% - 25% + μέσος καθαρος εσωτερικός βαθμός απόδοσης για συνιστώμενα χαρτοφυλάκια

  • 74 αποκτηθέντα χαρτοφυλάκια ανεξόφλητων απαιτήσεων στην περιοχή

Διαχείριση κεφαλαίων

Από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επένδυσης των πελατών μας, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τις εκτεταμένες γνώσεις μας για τις τοπικές αγορές, ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες αποδόσεις.

Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση αιτημάτων για τη χορήγηση δανείων και την απόκτηση της επένδυσης, καθώς και το στάδιο της διαχείρισης (περιοδικές εκθέσεις, διαχείριση των επιδόσεων, διαχείριση ταμειακών ροών και άλλες πτυχές της επενδυτικής σχέσης).

Παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές σε τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια, τόσο σε μη-ρυθμιζόμενα όσο και σε ρυθμιζόμενα, καθώς και σε θεσμικούς επενδυτές που επενδύουν σε ανεξόφλητες απαιτήσεις και συνεπενδύουν με κεφάλαια APS.

Ακίνητα

Με βάση την εις βάθος γνώση μας για τις τοπικές αγορές, αναζητούμε ενεργά κερδοφόρες και ασφαλείς επενδυτικές ευκαιρίες στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες είναι κατά τα άλλα δύσκολο να προκύψουν στις πιο κορεσμένες αγορές, με σκοπό την επίτευξη δίκαιων αποδόσεων με εξισορροπημένο κίνδυνο.

Εκτός από την εκτίμηση, τις νομικές και τεχνικές συμβουλές και άλλες συναφείς υπηρεσίες, παρέχουμε ολοκληρωμένη αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου και διαχείριση περιουσίας, όπως εξυπηρέτηση, διαβουλεύσεις και εκπροσώπηση του πελάτη.